Förvaltningen

Konsortieledning och förvaltning

Ledning och samordning av konsortiet samt ansvar för förvaltning av DiVA finns vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Överbibliotekarien vid UUB är systemägare för DiVA och har det yttersta ansvaret för konsortiet och den gemensamma förvaltningen av DiVA, inklusive systemutveckling, drift, support och verksamhetsstöd till medlemmarna. Överbibliotekarien har rollen som ordförande i stämman och styrgruppen.

Arbetet med att leda konsortiet och förvaltningen är organiserat inom konsortieledningen vid UUB, där förvaltningsledare för DiVA och verksamhetsledare för konsortiet ingår. 

Förvaltningsledare ansvarar för att:

 • Göra prioriteringar i den dagliga verksamheten enligt mål i förvaltningsplanen.
 • Systemet är tillgängligt för de intressenter som använder DiVA för registrering, sökning och höstning av data.
 • DiVA-specialister har tillgång till utbildning, support och information samt att dokumentation och manualer är uppdaterade. 
 • Årligen upprätta förvaltningsplan för DiVA, för beslut i styrgruppen.
 • Kvartalsvis redovisa uppföljning av förvaltningsplanen för styrgruppen och vid stämmans årliga möte.
 • Förbereda och genomföra specialistmöten.

Tjänster och servicenivå för drift och support beskrivs vidare i dokumentet Servicekatalog för DiVA.

Förvaltningsledaren har rollen som produktägare i det agila utvecklingsteamet och är adjungerad i styrgrupp och stämma.

Verksamhetsledare för konsortiet ansvarar för att:

 • Leda, samordna och vidareutveckla konsortiearbetet.
 • Sluta avtal med nya medlemmar efter beslut i styrgruppen.
 • Tillsammans med förvaltningsledare upprätta årsberättelse för det gångna året.
 • De ekonomiska ramarna följs enligt fastlagd budget för konsortiet.
 • På uppdrag av styrgruppen skicka kallelse och andra utskick till stämman.
 • Skicka kallelse till styrgruppens möten.
 • Rapportera löpande till stämma och styrgrupp.

Verksamhetsledaren för konsortiet har rollen som sekreterare i styrgrupp och stämma. Hur kommunikationen från konsortieledning och förvaltning regleras beskrivs i kommunikationsplanen för DiVA som finns att hämta under Styrdokument